Sjúkrasjóður FIT

Styrkir úr Sjúkrasjóði FIT

 

Líkamsræktarstyrkur

Greitt er 50% af upphæð að hámarki kr. 30.000 á hverju 12 mánaða tímabili.
Með líkamsrækt er m.a. átt við sund, reglulega þjálfun í viðurkenndri líkamsræktarstöð, hjá íþróttafélagi, golfklúbbi eða skíðafélagi o.fl.
Stöðin/skólinn/félagið skal vera lögaðili með kennitölu, fast heimilisfang og fasta aðstöðu.

Fylgigögn með umsókn:
Reikningur og greiðslukvittun.

SÆKJA UM

 

Sjúkraþjálfun

Greitt er 40% af hluta sjúklings eftir að Sjúkratryggingar hafa greitt sinn hlut af sjúkraþjálfun.
Hámarksgreiðsla er 75.000 kr. á hverju 12 mánaða tímabili.

Fylgigögn með umsókn
Reikningur og greiðslukvittun frá sjúkraþjálfara.

SÆKJA UM

 

Endurhæfing

Styrkurinn er veittur vegna endurhæfingar og meðferðar hjá aðila sem hefur starfsleyfi frá Landlækni.
S.s. Sjúkranuddari, osteopati, iðjuþjálfi, hnykkjari/kírópraktor.
Greitt er 40% af kostnaði að hámarki 60.000 kr. á hverju 12 mánaða tímabil.

Fylgigögn með umsókn:
Reikningur og greiðslukvittun frá meðferðaraðila.

SÆKJA UM

 

Viðtalsmeðferð

Styrkur veittur vegna meðferðar hjá sérfræðingi sem hefur starfsleyfi frá Landlækni s.s. sálfræðingi, félagsráðgjafa, geðlækni eða geðhjúkrunarfræðingi.
Greitt er 40% af kostnaði. Þó er aldrei greitt hærra en 9.000 kr. fyrir hvert skipti.
Hámark er kr. 100.000 á hverjum 12 mánuðum.
Við bendum félagsmönnum góðfúslega á að það er þó aldrei greitt hærri upphæð fyrir þennan lið en sem nemur greiðslu sjóðsfélaga í sjúkrasjóðinn.

Fylgigögn með umsókn:
Reikningur og greiðslukvittun frá meðferðaraðila.

SÆKJA UM

 

Gleraugu og linsur

Greitt er 50% af upphæð að hámarki kr. 40.000, á hverjum 3 árum.

Fylgigögn með umsókn:
Reikningur og greiðslukvittun.

SÆKJA UM

 

Krabbameinsleit

Krabbameinsskoðun er greidd að fullu að hámarki kr. 30.000 á hverjum 12 mánuðum.

Fylgigögn með umsókn:
Reikningur og greiðslukvittun frá rannsóknaraðila.

SÆKJA UM

 

Hjartavernd

Hjartarannsókn er greidd af fullu þó að hámarki 30.000 kr. á hverju 12 mánaða tímabili.

Fylgigögn með umsókn:
Reikningur og greiðslukvittun.

SÆKJA UM

 

Heyrnartæki

Styrkur er veittur vegna kaupa á heyrnartækjum.
Greitt er 40% af kostnaði ef kostnaður er hærri en 100.000.
Hámark styrks er 100.000 kr. hverjum 3 árum.
Við bendum félagsmönnum góðfúslega á að það er þó aldrei greitt hærri upphæð fyrir þennan lið en sem nemur greiðslu sjóðsfélaga í sjúkrasjóðinn.

Fylgigögn með umsókn:
Reikningur og greiðslukvittun.
Yfirlit frá Sjúkratryggingum Íslands sjukra.is

SÆKJA UM

 

Lækniskostnaður

Greitt er 40% af kostnaði, ef kostnaður er hærri en 100.000 kr.
Hámark styrks er kr. 100.000 á hverjum 3 árum.
Hér undir fellur einnig laseraðgerð, augasteinaskipti og dvöl á heilsustofnun.
Ekki er hægt að sækja um vegna tannlækninga og tannviðgerða.
Við bendum félagsmönnum góðfúslega á að það er þó aldrei greitt hærri upphæð fyrir þennan lið en sem nemur greiðslu sjóðsfélaga í sjúkrasjóðinn.

Fylgigögn með umsókn:
Reikningur og greiðslukvittun fyrir lækniskostnaði.
Yfirlit frá Sjúkratryggingum Íslands sjukra.is

SÆKJA UM

 

Fæðingarstyrkur

Hámarksstyrkur er kr. 140.000 vegna hvers barns en miðað er við starfshlutfall foreldris.
Hámarksstyrkur er veittur þeim sem er í 100% starfi og hefur greitt til félagsins síðustu 12. mánuði fyrir fæðingu barns.
Báðir foreldrar eiga rétt séu þeir aðilar að sjóðnum og uppfylla skilyrði um sjóðsaðild.
Ef barn fæðist andvana eftir 18 vikna meðgöngu greiðist 50% af styrk.
Við bendum félagsmönnum góðfúslega á að það er þó aldrei greitt hærri upphæð fyrir þennan lið en sem nemur greiðslu sjóðsfélaga í sjúkrasjóðinn.

Fylgigögn með umsókn:
Fæðingarvottorð/Ættleiðingarvottorð.
Afrit af nýjum launaseðli þar sem fram kemur rétt starfshlutfall.

SÆKJA UM

 

Frjósemismeðferð

Greitt er 40% af upphæð að hámarki kr. 100.000, fyrir alls 4 meðferðir.
Ekki greidd lyf og eftirlit.
Við bendum félagsmönnum góðfúslega á að það er þó aldrei greitt hærri upphæð fyrir þennan lið en sem nemur greiðslu sjóðsfélaga í sjúkrasjóðinn.

Fylgigögn með umsókn:
Reikningur og greiðslukvittun frá meðferðaraðila.

SÆKJA UM 

 

Stoðtæki

Greitt er 50% af upphæð vegna stoðtækja s.s. innleggja í skó, hækja og annarra stoðtækja sem leiða til þess að viðkomandi geti stundað vinnu sína.
Hámark greiðslu er kr. 30.000 á hverjum 3 árum.
Göngugreining er ekki greidd.

Fylgigögn með umsókn:
Reikningur og greiðslukvittun

SÆKJA UM

 

Sjúkradagpeningar

Til að sækja um sjúkradagpeninga þarf að skila:

Þetta er hægt að senda í tölvupósti til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. merkt Dagpeningar

 

Útfararstyrkur

Til að sækja um útfararstyrk þarf að skila eftirfarandi:

Þetta má senda í tölvupósti á netfangið: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. merkt Útfararstyrkur.

 

Félagsmönnum er bent á að skoða réttindi sín í sjóðum félagsins á Þjónustusíðu.

 

Reglugerð sjúkra- og styrktarsjóðs Félags iðn-og tæknigreina

 

1. grein
Heiti sjóðsins og aðsetur

Sjóðurinn heitir sjúkra- og styrktarsjóður FIT. Sjóðurinn er eign FIT. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík.

 

2. grein
Markmið sjóðsins

Að greiða dagpeninga vegna launataps sjóðsfélaga í veikinda- og slysatilfellum, vegna skyndifráfalls sjóðsfélaga eða langvarandi veikinda í fjölskyldu.

Að greiða hluta kostnaðar við sjúkraþjálfun, endurhæfingu, ferðakostnað og húsnæðisstyrk vegna sjúkrahúsdvalar innanlands fjarri heimabyggð.

Að greiða útfararstyrk vegna andláts sjóðsfélaga.
Að stuðla að bættu heilsufari félagsmanna og tryggingarvernd.

 

3. grein
Tekjur sjóðsins

Samningsbundnar greiðslur atvinnurekenda til sjóðsins, þ.e. 1% af launum sjóðsfélaga. Þeir sjóðsfélagar sem starfa á eigin vegum, greiða 1% af launum sínum sem iðgjald til sjóðsins og standa sjálfir skil á þeim gjöldum. Vaxtatekjur og annar arður. Gjafir, framlög og styrkir. Aðrar tekjur sem ákveðnar eru á aðalfundi félagsins hverju sinni.

 

4. grein
Stjórn og rekstur sjóðsins

Félagsstjórn FIT fer með stjórn sjóðsins og ber ábyrgð á eignum hans. Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók um allar ákvarðanir sínar. Stjórn sjóðsins setur sér vinnureglur samkvæmt reglum þessum. Stjórn sjóðsins og starfsmenn skulu fara með allar umsóknir og afgreiðslur úr sjóðnum sem trúnaðarmál. Stjórn sjóðsins ber að kynna félagsmönnum réttindi sín. Þegar farsóttir geisa getur sjóðsstjórnin leyst sjóðinn undan greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Stjórnin getur ákveðið að lækka dagpeninga um stundarsakir ef afkoma sjóðsins virðist hætta búin. 

Sjóðnum er heimilt að eiga fasteign eða hlut í fasteign undir starfsemi sína enda komi eðlilegt endurgjald af slíkri fjárfestingu. Sjóðurinn greiðir hluta af sameiginlegum rekstrarkostnaði félagsins eins og hann er á hverjum tíma, þó aldrei hærri upphæð en sem nemur 20% af tekjum sjóðsins.

Til að ná markmiðum sjóðsins er stjórn sjóðsins heimilt að kaupa viðbótartryggingu í þágu sjóðsfélaga, sem tekur þá yfir þann hluta reglugerðar sjóðsins.

 

5. grein
Reikningar sjóðsins og endurskoðun

Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda og félagslegum skoðunarmönnum reikninga á sama hátt og reikningar félagsins. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið.
Fimmta hvert ár skal stjórn sjóðsins fá tryggingarfræðing eða löggiltan endurskoðanda til að meta framtíðarstöðu sjúkrasjóðsins með tilliti til þess að hann geti staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt reglugerð þessari.

 

6. grein
Ávöxtun sjóðsins

Sjóðnum er heimilt að ávaxta fé sitt með kaupum á ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs. Með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum. Í bönkum og sparisjóðum.
Í fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins. Á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan.

 

7. grein
Réttur til styrks úr sjóðnum

Rétt til styrks úr sjóðnum eiga fullgildir félagsmenn sem greiða lögboðið gjald til sjóðsins. Þeir sem vinna á eigin kennitölu (einyrkjar) og greiða til sjóða félagsins. Iðnnemar á námssamningi sem greitt er af til sjóðsins eiga rétt til greiðslna úr sjúkrasjóði án skerðingar. Þeir sem ekki eru félagsmenn en greitt hafa til sjóðsins a.m.k. sex síðast liðna mánuði geta átt rétt á greiðslum úr sjóðnum. Þeir sem á síðast liðnum 2 árum hafa átt rétt til greiðslu úr sjúkrasjóði stéttarfélags innan ASÍ öðlast rétt til greiðslu úr sjóðnum um leið og greitt hefur verið til sjóðsins enda hafi þeir ekki þegar fullnýtt bótarétt sinn. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að takmarka í starfsreglum greiðslur og réttindaávinnslu til þeirra sem greiða minna en hálf viðmiðunarlaun iðnaðarmanna eins og þau eru árlega reiknuð út af ASÍ, s.br. 11. grein félagslaga FIT.

Stjórn sjóðsins getur ákveðið að þeir sem ekki uppfylla skilyrði 2. eða 3. mgr. eigi rétt á hlutfallslegum greiðslum úr sjóðnum. Þeir sem fullnýtt hafa rétt sinn til sjúkradagpeninga og styrkja ávinna sér rétt að nýju þegar þeir hafa greitt til sjóðsins í 3 mánuði eftir að hafa hafið störf að nýju. Þeir sem öðlast hafa rétt til bóta úr sjóðnum halda áunnum réttindum sínum þótt iðgjaldagreiðsla falli niður tímabundið ef það stafar af atvinnuleysi, vegna veikinda, slysa eða barnsburðar enda hefjist greiðsla iðgjalda að nýju innan 12 mánaða. 

Greiðsla dagpeninga fyrnist sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því að réttur stofnaðist. Greiðsla annarra bóta fyrnist sé þeirra ekki vitjað innan 6 mánaða frá því að réttur stofnaðist. Dagpeningar eru ekki greiddir ef óvinnufærni sjóðfélaga starfar af afleiðingum slyss sem er skaðabótaskylt, þannig að hann eigi rétt á bótum fyrir tímabundið atvinnutjón. Heimilt er við slíkar aðstæður að veita sjóðfélögum lán sem nemur að hámarki dagpeningagreiðslum sem þeir annars hefðu fengið

Heimilt er að greiða dagpeninga í allt að 120 daga frá þeim tíma þegar launagreiðslum sleppir. 
 

8. grein
Tilhögun greiðslna úr sjóðnum

Afgreiðsla sjóðsins skal vera á skrifstofu FIT. Sækja skal skriflega um bætur frá sjóðnum. Framvísa ber læknisvottorði og leggja fram gögn um hvenær launagreiðslum lauk. Heimilt er að óska eftir dagpeningavottorði og/eða senda umsækjanda til trúnaðarlæknis félagsins. Sjóðsstjórn er heimilt að hækka dagpeninga og styrki með hliðsjón af launaþróun FIT að teknu tilliti til afkomu sjóðsins. Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.
 

9. grein
Breyting á reglugerð

Reglugerð þessari má breyta á lögmætum aðalfundi félagsins, enda hafi þeirra verið getið á fundarboði. Einnig er heimilt að breyta reglugerðinni á félagsfundi, hafi breytingar áður verið ræddar á félagsfundi og þeirra getið í fundarboði. Til þess að breyting teljist samþykkt skal hún hljóta samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða. Tillögur um reglugerðarbreytingar frá einstökum félagsmönnum skulu hafa borist stjórn félagsins fyrir 1. janúar ár hvert.
 

10. grein
Styrkveitingar og bótagreiðslur

10.1. Greiðsla dagpeninga samkvæmt 1. mgr. 2. gr

Dagpeningar úr sjúkrasjóði eru tekjutengdar og nema að lágmarki 80% af launatekjum þeim sem greitt var af og sjóðfélagi hafði áður en greiðslur úr sjóðnum hófust. Mánaðaleg greiðsla skal þó ekki nema hærri fjárhæð en kr. 600.000.- þessi upphæð skal endurreiknuð árlega miðað við launavísitölu 1.1.2013.

Óvinnufærni þeirra sem ekki eru launamenn (einyrkjar) þarf að hafa staðið samfellt í 31 dag að lágmarki áður en dagpeningagreiðslur hefjast. Dagpeningar eru greiddir mánaðarlega. 

Réttur til dagpeninga miðast við 12 síðast liðna mánuði og er réttur til bóta í 120 daga á hverju 12 mánaða tímabili.

 

Sjóðsstjórn er heimilt að setja í starfsreglur að lengja megi bótatímabil um allt að 60 daga ef sjóðfélagi á ekki kost á bótum frá lífeyrissjóði vegna tímabundinnar örorku.  Einnig er heimilt að vega upp tekjutap sjóðfélaga vegna mismunar örorkubóta og dagpeninga sjóðsins í jafnlangan tíma.


Sjóðsstjórn er auk fyrrgreindra 120 daga heimilt að lengja bótatímabil um allt að 90 daga ef sjóðfélagi á ekki kost á bótum frá lífeyrissjóði vegna tímabundinnar örorku.

Heimilt er að greiða félagsmönnum sem vinna í hlutastarf samkvæmt læknisráði dagpeninga í samræmi við hlutfall af skerðingu vinnutíma. 
Missi félagsmaður laun vegna langvarandi veikinda maka eða barna er heimilt að greiða viðkomandi dagpeninga í allt að 90 daga á ári, enda liggi fyrir læknisvottorð um þau veikindi.

10.2 Greiðsla vegna kostnaðar samkvæmt 2. mgr. 2. gr.

Vegna sjúkraþjálfunar samkvæmt læknisráði er heimilt að greiða sjóðsfélaga hlutfall af kostnaði en þó aldrei hærri upphæð en hann greiðir. Vegna endurhæfingar samkvæmt læknisráði eftir sjúkdóm / slys er heimilt að greiða sjóðsfélaga hlutfall kostnaðar en þó aldrei hærri upphæð en hann greiðir. Rétt til greiðslu úr sjóðnum vegna sjúkraþjálfunar skal sanna með læknisvottorði um að viðkomandi þurfi tiltekna endurhæfingu og kvittun frá löggiltum sjúkraþjálfara.

Sjóðnum er heimilt að taka þátt í óhjákvæmilegum ferðakostnaði sjóðsfélaga innanlands ef hann, maki og eða barn hans undir 18 ára aldri, þarf læknismeðferð eða sjúkrahúsvist utan heimabyggðar og Tryggingastofnun ríkisins greiðir ekki ferðakostnað. Sjóðnum er heimilt að veita sjóðsfélögum dvalarstyrk (hlutfall húsaleigu eða annars gistikostnaðar) vegna sjúkrahúsdvalar eða læknisaðgerðar maka eða barns undir 18 ára aldri sem sækja verður út fyrir heimabyggð innanlands og Tryggingastofnun ríkisins greiðir ekki.

Rétt til greiðslu úr sjóðnum vegna veikinda skal sanna með læknisvottorði. Einnig þarf staðfestingu frá atvinnurekanda á því hvenær viðkomandi fór af launaskrá og yfirlýsingu frá. Tryggingastofnun ríkisins um að ekki sé tekið þátt í ferðakostnaði eða veittur húsnæðisstyrkur.

10.3 Greiðsla dánarbóta samkvæmt 2. gr.

Félagið greiðir eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga sem nemi að lágmarki 300.000.- krónum m.v. starfshlutfall hans. Bótafjárhæð breytist árlega miðað við launavísitölu pr. 1.1. 2013 og tekur sömu breytingum og hún. Heimilt er að greiða dánarbætur vegna þeirra sem látið hafa af störfum. Stjórn sjóðsins setur nánari starfsreglur um úthlutanir. 

Rétthafar dánarbóta eru: Eftirlifandi maki. Börn hins látna (lögráðamenn f.h. barna undir 18 ára aldri) eða sá sem annast framfærslu barna að fullu. Sækja þarf um útfararstyrk á þar til gerðum eyðublöðum og leggja fram dánarvottorð um andlát viðkomandi.

10.4 Stuðlað að bættri heilsu sjóðsfélaga samkvæmt 4. mgr. 2. gr.

Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðsfélaga í formi forvarnar- hjálpartækja- og endurhæfingarstyrkja og styrkja vegna sjúkra- og slysa-kostnaðar. Sjóðurinn getur varið fé til að stuðla að bættu heilsufari félagsmanna til dæmis með framlögum til rannsókna og verkefna á sviði heilbrigðis- og öryggismála. Stjórn sjóðsins tekur ákvarðanir þar að lútandi. Stjórn sjóðsins móti starfsreglur um úthlutanir.


Reglugerðin þannig samþykkt á tveimur félagsfundum 8.11.2007.